سیستم سوخت رسانی

پمپ بنزین

صافی بنزین

درجه بنزین

رگلاتور بنزین

درب هد

سوکت بنزین

شلنگ ها

کنیستر سوخت

اورینگ

فیلتر بنزین

ریل سوخت

لوله بنزین