سیستم CNG , LPG

CNG

LPG

بوبین

رگلاتور

ریل

سری پر کن

سنسور

سوزن گاز

سه راهی

صافی داخل

کلید

گیج

میکسر

هسته