لوله سوخت

لوله از پمپ به فیلتر 405

لوله بخارات از کنیستر به شیر برقی

لوله بخارات روآ

لوله برگشت بنزین از موتور 405

لوله برگشت به پمپ 405
لوله برگشت به سوخت پراید
 

لوله برگشت به سوخت تیبا

لوله برگشت به سوخت U4

لوله برگشت سوخت به باک 405

لوله تخلیه آب رادیاتور رانا

لوله تخلیه هوا پژو 405

لوله تغذیه سوخت به موتور 405

لوله خرطومی روآ

لوله خلا SLC

لوله خلا و ترمز 206 – TUS

رابط به جانب بخارات زیر بدنه 405

رفت و برگشت سوخت به موتور روآ

لوله سوخت از پمپ به فیلتر 405

لوله سوخت از پمپ به فیلتر روآ

لوله سوخت از فیلتر به موتور 405

لوله سوخت زیر بدنه تیبا

لوله سوخت موتور پژو 405

مجموعه بخارات بنزین رانا